fbpx

Konkursy

KONKURS

KONKURS - Wakacje z OSM Siedlce
 
Zabierz produkt OSM Siedlce ze sobą na wakacje, zrób zdjęcie i wygraj !!!
Czas trwania konkursu 15.07-31.08.2021
Zasady:
1. Kup dowolny produkt OSM Siedlce.
2. Zabierz go ze sobą na wakacje.
3. Zrób zdjęcie i umieść je w komentarzu postu.
 
Do wygrania:
1 miejsce - Aparat Instax Mini i zestaw nabiału OSM Siedlce.
2 miejsce - Zestaw serków homogenizowanych OSM Siedlce i torba termiczna.
3 miejsce- Zestaw gadżetów OSM Siedlce.
Projekt bez tytułu96

 *Przystępując do konkursu akceptuje Pan/ Pani ponizszy regulamin i jednoczenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z regulaminem konkursu paragraf 5. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

 • §1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie wakacyjnym „Wakacje z OSM Siedlce”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach Ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce („Organizator”).
 3. Konkurs będzie trwał w dniach od 15 lipca 2021 roku od momentu opublikowania postu konkursowego do 31 sierpnia 2021 roku do godziny 23:59.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski w ramach profilu Osm Siedlce na stronie internetowej- https://www.facebook.com/Okręgowa-Spółdzielnia-Mleczarska-w-Siedlcach-880775915321459/ („Strona Konkursowa”).
 5. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub która uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego opiekuna prawnego, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, zarejestrowana na portalu Facebook.
 6. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 • §2 Zasady Konkursu
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest pokazanie w komentarzu pod postem konkursowym, jak produkty OSM Siedlce towarzyszą mu w podróżach wakacyjnych. Zgłoszenie może być w formie zdjęciowej lub filmowej.
 2. Jeden Uczestnik może zamieścić więcej niż jedno zgłoszenie.
 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę.
 4. Zwycięzców wyłania Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie oceniała zgłoszenia konkursowe pod względem kreatywności i oryginalności odpowiedzi i uzasadnień. Komisja zastrzega sobie prawo do zaakceptowania nieznacznych odstępstw od regulaminu w przypadku prac, które pod względem powyższych kryteriów oceny uzna za wyjątkowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w szczególności w przypadku:

- Powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości jego profilu lub

- Stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub

- Stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika zgłoszenie narusza prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie osób trzecich lub

- Podejrzenia Organizatora o wykorzystaniu do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook

- Naruszenia standardów społeczności serwisu Facebook

Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

 • §3 Nagrody
 1. Wszystkie Nagrody ufundował Organizator.
 2. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody, którymi będą :

- Miejsce I Aparat Instax Mini i zestaw nabiału OSM Siedlce,

- Miejsce II zestaw serków homogenizowanych OSM Siedlce i torba termiczna,

- Miejsce III zestaw gadżetów OSM Siedlce.

 1. Nagrody rzeczowe przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję do dnia 10 września 2021 roku. Organizator ma prawo do podania danych Zwycięzców na stornie Stronie Konkursowej.
 3. Przekazanie nagród nastąpi w formie wysyłki kurierem na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub dostawie osobistej przez przedstawiciela OSM Siedlce w ciągu 31 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu. Ze względu na pandemię koronawirusa okres ten może ulec zmianie, o czym zwycięzcy zostaną powiadomienia. Uczestnik musi przesłać swoje dane teleadresowe oraz kontaktowy numer telefonu na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wiadomości prywatnej na facebooku w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 4. W przypadku braku przedstawienia przez Uczestnika danych w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub jeżeli podane dane przy rejestracji są nieprawidłowe, bądź w przypadku zmiany danych osobowych, które uniemożliwiają jego identyfikację, Uczestnik może zostać pozbawiony prawa do Nagrody, a Organizator jest uprawniony do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał w kolejności najwyższą ilość głosów.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 • §4 Reklamacje
 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 • §5 Dane osobowe / Klauzula informacyjna

Organizator Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach, Ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu powiadomienia o wynikach konkursu oraz - w odniesieniu do wyłonionego laureata - w celu przekazania nagrody
 3. Administrator gromadzić będzie adresy mailowe uczestników, a w odniesieniu do zwycięzcy - jego dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego,
 4. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że okaże się to konieczne dla realizacji praw i obowiązków uczestników Konkursu, wynikających z niniejszego Regulaminu,
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z Regulaminu, po czym zostaną usunięte,
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda uczestnika na ich przetwarzanie (art.6 ust.1a RODO), udzielona przystąpienie do udziału w konkursie i dobrowolne udostępnienie swojego adresu e-mail, a w odniesieniu do zwycięzcy - dobrowalne udostępnienie danych adresowych i numeru telefonu kontaktowego,
 7. Uczestnik posiada prawo do:
 8. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 9. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 10. przenoszenia danych,
 11. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 12. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 14. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w Siedlcach, Ul. Kazimierzowska7, 08-110 Siedlce.
 • §6 Prawa autorskie
 1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na Stronie Konkursowej https://www.facebook.com/Okręgowa-Spółdzielnia-Mleczarska-w-Siedlcach-880775915321459/ wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.
 3. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.
 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że z chwilą dokonania zgłoszenia wszelkie autorskie majątkowe prawa dotyczące utworu (w rozumieniu ustawy z 04 lutego 1994 r. ustawa o prawie autorskim i prawach pochodnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zmianami) przechodzą na Organizatora.
 • §7 Postanowienia końcowe
 1. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair-play zostaną pozbawieni możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia nagrody lub niedostarczenie przesyłek z nagrodą przez pocztę, w szczególności gdy dostarczenie przesyłki jest niemożliwe ze względu na błędnie podany adres Uczestnika.
 4. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminy serwisu.
 5. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezależne od niego nieprawidłowości w dostępie do strony Facebook i wynikające z tego czasowy brak dostępu do strony konkursu .
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w linku podanym na ścianie strony konkursowej – profilu OSM Siedlce.
 8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 9. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

           

 

Dane kontaktowe

Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce

 (25) 632 30 21

 osm@osm.siedlce.pl

(25) 632 76 08

 Pn - Pt: 7:00 - 15:00